Nobivac® Lepto

Nobivac® Lepto

واکسن غیرفعال برای ایمن سازی سگ ها در برابر لپتوسپیروزیس سگ

توضیحات

Nobivac® Lepto

واکسن غیرفعال برای ایمن سازی سگ ها در برابر لپتوسپیرای سگ ناشی از L.interrogans

سروگروپ Icterohaemorrhagiae و canicola

موارد مصرف:

Leptospira canicola یک واکسن دو ظرفیتی و غیرفعال برای ایمن سازی سگ ها در برابر لپتوسپیروز ناشی از Leptospira icterohaemorrhagiaeو

ترکیب واکسن:

هر دوز واکسن غیرفعال حاوی  Leptospira interrogans سروتیپ Canicola سویه Ca-12-000 حداقل 957unit/ml  و سروتیپ Icterohaemorrhagiae  سویه 820k حداقل 625units/ml می باشد.

 

موارد مصرف:

ایمن سازی فعال در برابر Leptospira interrogans ناشی از  Leptospira icterohaemorrhagiae و  Leptospira canicola

حیوانات در برابر بیماری های بالینی و در برابر تبدیل شدن به ناقل دفع ویروس از طریق ادرار پس از درگیری، محافظت می شوند.

دزاژ و نحوه مصرف:

1 میلی لیتر Nobivac Lepto  به صورت زیر جلدی تزریق میشود. Nobivac Lepto همچنین می تواند همراه واکسن های خشک و فریز Intervet، Nobivac Puppy DP و Nobivac DHPPi استفاده شود.

برنامه واکسیناسیون:

واکسیناسیون اولیه در سن 8 تا 9 هفتگی

واکسیناسیون یادآور در  12 هفتگی

واکسیناسیون مجدد سالانه

در هر حال، واکسیناسیون با Nobivac Lepto بخشی از یک برنامه واکسیناسیون جامع است.