Nobivac® DHP

Nobivac® DHP

واکسن زنده تخفیف حدت یافته 3 گانه سگ بر ضد ویروس دیستمپر،آدنو ویروس و پارواویروس

توضیحات

Nobivac® DHP

واکسن زنده تزریقی حاوی ویروس ضعیف شده دیستمپر، آدنو ویروس (CAV-2)و پاروا ویروس (C154)

ترکیبات فعال

واکسن  زنده تخفیف حدت یافته لیوفیلیزه حاوی ویروس دیستمپر ، آدنو ویروس (CAV-2)و پاروا ویروس (C154)

موارد مصرف

جهت القای ایمنی فعال در سگ های سالم در برابر بیماری های با منشاء ویروسی ، آدنو ویروس نوع 1 (هپاتیت عفونی) ، پاروا ویروس و علیه سرفه سگ ناشی از آدنو ویروس نوع 2، استفاده گردد.

برنامه واکسیناسیون توله سگ ها می تواند تا پایان سن 10 هفتگی تکمیل گردد.

عناصر فعال واکسن Nobivac DHP می تواند حداقل به مدت سه سال سگ ها را در برابر بیماری های دیستمپر، پاروویروس و آدنو ویروس محافظت نماید.

شروع ایمنی:

یک هفته پس از تجویز واکسن ایجاد می گردد.

از Nobivac DHP می توان در سگهای آبستن نیز استفاده کرد

مقدار مصرف

هر ویال تک دوزی واکسن را با یک ویال (1 میلی لیتر) ماده رقیق کننده Nobivac یا Nobivac Lepto I آماده و با تزریق زیر جلدی تجویز نمایید.

هر یک از واکسن های Nobivac در یک برنامه بزرگتر واکسیناسیون قرار می گیرند. سن ، سلامتی (از جمله ایمنی مادر) و شرایط محیطی محلی باید در تنظیم برنامه واکسیناسیون در نظر گرفته شود.

پروتکل واکسیناسیون پیشنهادی

  1. واکسیناسیون از 6 تا 8 هفتگی آغاز می شود. (دو دوز)

6 تا 8 هفتگی: 1 دوز

10 هفتگی: 1 دوز

  1. اگر واکسیناسیون از 10 هفتگی یا بیشتر آغاز شود. (یک دوز)

10 هفتگی یا بیشتر: 1 دوز