Immunogenicity and efficacy of a bivalent vaccine againstinfectious bronchitis virus (D274+H120)

Immunogenicity and efficacy of a bivalent vaccine againstinfectious bronchitis virus (D274+H120)

ایمنی زایی و اثربخشی واکسن دوگانه (D274+H120) برونشیت عفونی

 
چکیده:
برونشیت عفونی (IB)یک بیماری ویروسی بسیار مسری است و مسئول خسارات اقتصادی قابل توجهی درصنعت طیور در سراسر جهان برای کاهش تلفات مرتبط با IB، واکسن های متعددی در این بخش استفاده می شود.موفقیت های متغیر و در نتیجه ایجاد یک واکسن قوی برای محافظت در برابر IB در طیور ضروری است.در مطالعه حاضر، ما یک واکسن ضعیف زنده دو ظرفیتی شامل سویه H120 ویروس IB (IBV) (GI-1) و   D274 ویروس IB (IBV) (GI-12) را  نسبت به  (GI-23) برای ارزیابی حفاظت آن در برابر نوع هترولوگ در جوجه ها را بررسی کردیم.از لحاظ هیستوپاتولوژی و ریزش ویروس اثر حفاظتی بر اساس سرولوژی، علائم بالینی، میزان بقا، نای و کلیه ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که تجویز واکسن زنده H120 + D274 (که در اینجا نامگذاری شده است Classivar®) در یک روزگی و در 14 روزگی محافظت 100٪ را ارائه می دهد.
ما افزایش قابل توجهی در میانگین تیتر آنتی بادی، کاهش ریزش ویروس، و بهبود ضایعات هیستوپاتولوژی در مقایسه با برنامه های واکسیناسیون معمول مشاهده کردیم.این نتایج نشان داد که استفاده از ترکیب واکسن‌های مختلف IBV می‌تواند با موفقیت نتیجه بالینی و آسیب‌شناسی را در جوجه‌های واکسینه‌شده به‌ویژه پس از واکسیناسیون تقویت‌کننده با استفاده از (ِD274+H120)Classivar بهبود بخشد.در نتیجه گیری، داده های ما نشان می دهد که واکسن (D274+H120)Classivar®  در جوجه ها بی خطر است و ممکن است به عنوان یک واکسن موثر در برابر تهدید ناشی از سویه های رایج IBV در صنعت طیور عمل کند.