چاپ مقاله D274+H120 در فصلنامه فراورده های دامپزشکی و دامپروری شماره 12

چاپ مقاله D274+H120 در فصلنامه فراورده های دامپزشکی و دامپروری شماره 12

درمطالعه گاناپاتی و همکاران 1 نشان دادن ازسال 2009– 2014که شش ژنوتیپ IBV در خاورمیانه شناسایی شد که شامل91/4، IS/1494/06، Mass، IS/885/00، Q1 و D274 می باشد.

در مطالعه دیگر در سال2017 توسط قلیانچی و همکاران2 وجود سویه  IS/1494/06 آنالیز درخت فیلوژنتیک  وحضور D274 را برای اولین بار در ایران نشان داد.

در مطالعه دیگر توسط حبیبی و همکاران3 در سال2017 نشان داده شد که ، استفاده از ترکیب سروتیپ‌های هترولوگ واکسن IBV(ماساچوست و 793/B )استراتژی بهتری برای کنترل ویروس‌های مشابه IS/1494/06 خواهد بود،که محافظت متقاطع (69.2٪) در گروه واکسینه H120-1/96 به دست آمد.

در مطالعه دیگر توسط  باقرپورسرخابی و همکاران4 در سال2021 نشان داد اثرات ترکیبی از Mass(H120) و Dutch(D274) به عنوان یک واکسن غیرفعال در برابر چالش ویروس برونشیت عفونی پرندگان ,واریانت 2دریک برنامه واکسیناسیون می تواند از طریق کاهش بار ویروسی در کلیه ها و دفع مدفوع، جوجه ها را در برابر واریانت 2 به طور قابل توجهی محافظت کند. علاوه بر این، برنامه واکسیناسیون می تواند باعث کاهش آسیب به مژه (ciliostasis) در بافت مژگانی اپیتلیال شود.

در مطالعه دیگر توسط قدا الصادق و همکاران 5در سال2017 ارتباط آنتی ژنی (r1)بین گونه غالب مصری گونه واریانت2، و سویه های واکسینال، CR88، D274-H120 و H120 از IBV به ترتیب 33، 55 درصد و 17 درصد بود را نشان داد

در مطالعه دیگر توسط تی بارو و همکاران 6در سال2017 نشان دادن که حداقل 80 درصد از پرندگان واکسینه شده با IB H120 (Masstype) همراه با IB D274 با تکرار یک دز بوستربرونشیت در برابر چالش با IB 793B محافظت شدند. ترکیبی از IB H120 و IB D274 با تکرار یک دز بوستربرونشیت واریانت 2، 70٪ محافظت ایجاد کرد در حالی که ترکیب H120 و IB D274 به تنهایی 61.1٪ محافظت در برابر چالش واریانت 2 نشان داد.

در مطالعه دیگرعبدالصبوروهمکاران7 درسال2021 یک واکسن تضعیف شده زنده هترولوگ شامل سویه H120 (IBV) (GI-1lineage) و D274 (GI-12) را برای ارزیابی حفاظت آن در برابر نوع هترولوگ IBV (GI-23) در جوجه  انجام دادند که افزایش قابل توجهی در میانگین تیتر آنتی بادی، کاهش ریزش ویروس، و بهبود ضایعات هیستوپاتولوژی در مقایسه با برنامه های واکسیناسیون معمول مشاهده کردند. نتایج نشان داد که استفاده ازواکسن زنده H120 و D274  دربرابر چالش IBV (GI-23 lineage)  در روزیک و روز 14 محافظت 100٪ را فراهم می کند. در نتیجه گیری، داده های ما نشان می دهد که واکسن در جوجه ها بی خطر است و ممکن است به عنوان یک واکسن موثر در برابر تهدید ناشی از سویه های رایج IBV در صنعت طیور عمل کند. یافته‌ها اهمیت استفاده از استراتژی‌های واکسیناسیون اصلاح‌شده را که با سناریوی در حال تغییر بیماری سازگار است، نشان می‌دهد. می توان نتیجه گرفت که ترکیبی از IB H120، IB D274 و یک دز بوستر برونشیت محافظت گسترده ای را در برابر سویه های مختلف برونشیت بدخیم غیر مرتبط ایجاد می کند.

با توجه به مطالب عنوان شده بنظرمی رسد استفاده ازبهترین ترکیب واکسن دوگانه سویه ماسوچوست + واریانت (H120+D274) بسیار کاربردی خواهد بود و نیاز به سایر واکسن های دیگر را به دلیل (محافظت متقاطع) پوشش خواهد داد که از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است وتلفات ناشی از برونشیت را بسیار کاهش خواهد داد اما ارزیابی بیشتر با استفاده از سایر ایزوله های در گردش برای یافتن بهترین استراتژی مورد نیاز است.

جدول شماره 1 درخت فیلوژنتیکی برونشیت عفونی8

References:

 

  1. Lin, S.-Y. and H.-W. Chen, Infectious bronchitis virus variants: molecular analysis and pathogenicity investigation. International journal of molecular sciences, 2017. 18(10): p. 2030.
  2. Ghalyanchilangeroudi, A., et al., Genotyping of avian infectious bronchitis virus in Iran: Detection of D274 and changing in the genotypes rate. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2019. 65: p. 110-115.
  3. Habibi, M., et al., Combination of H120 and 1/96 avian infectious bronchitis virus vaccine strains protect chickens against challenge with IS/1494/06 (variant 2)-like infectious bronchitis virus. Acta Virol, 2017. 61(2): p. 150-160.
  4. 4. Sorkhabi, S.B., et al., Effects of a combination of Mass and Dutch variant as an inactivated vaccine against variant 2 avian infectious bronchitis virus challenge. Microbial Pathogenesis, 2021. 156: p. 104937.
  5. Mahmoud, E., et al., Investigation of Cross Neutralization of Egyptian Variant 2 among both Classic and Variant Vaccinal Infectious Bronchitis Viruses. Zagazig Veterinary Journal, 2017. 45(4): p. 349-354.
  6. 6. Bru, T., et al., Protection of chickens vaccinated with combinations of commercial live infectious bronchitis                                                                          vaccines containing Massachusetts, Dutch and QX-like serotypes against challenge with virulent infectious bronchitis viruses 793B and IS/1494/06 Israel variant 2. Avian Pathology, 2017. 46(1): p. 52-58.
  7. Abdel-Sabour, M.A., et al., Immunogenicity and efficacy of a bivalent vaccine against infectious bronchitis virus. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2021. 77: p. 101670.
  8. 8. Zanaty, A., et al., Genotyping and pathotyping of diversified strains of infectious bronchitis viruses circulating in Egypt. World journal of virology, 2016. 5(3): p. 125.