نیکو ژن آریا

 

نماینده شرکت های معتبر در زمینه تولید واکسن، دارو و افزودنی های خوراکی

 

ارائه برترین کیفیت

 

بهترین خدمات و دانش فنی

 

 

توزیع سراسری دارو، واکسن و مواد بیولوژیک

 

رعایت کلیه استانداردهای نگهداری و توزیع  

 

با پوشش فراگیر توزیع مویرگی در تمامی استانهای کشور 

نیکان پخش به آفرین

محصولات طیور

واکسن
داروها
غذا
تجهیزات

محصولات حیوانات خانگی

واکسن
داروها
غذا
تجهیزات

محصولات دام بزرگ

واکسن
داروها
غذا
تجهیزات

محصولات اسب

واکسن
داروها
غذا
تجهیزات