هلمکس پلاس ایکس ال

هلمکس پلاس ایکس ال

توضیحات

هلمکس پلاس ایکس ال    helm-ex plus xl

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: قرص (قهوه ای، گرد، قابل تقسیم و با طعم گوشت گاو)

نام ژنریک: فبندازول، پیرانتل و پرازی کوانتل

ترکیبات فعال:

فبندازول: 525 میلی گرم

پیرانتل: 175 میلی گرم

پرازی کوانتل: 175 میلی گرم

گونه هدف: سگ

مورد مصرف: جهت کنترل کرم های گرد و پهن ذیل در توله سگ و سگ های بالغ

آسکاریدها: تو کسو کارا کنیس و تو کسو کارا لئونینا (فرم های بالغ و نابالغ)

کرم های قلاب دار: اونسیناریا استنوسفالا، آنسیکلوستوما کانینیوم( فرم های بالغ)

کرم های شلاقی: تریکوریس والپیس

کرم های پهن: گونه های اکینوکوکوس، گونه های تنیا و دیپلیدیوم کانینیوم (فرم های بالغ و نابالغ)

موارد عدم مصرف:

این محصول همزمان با ترکیبات پاپیرازین نبایستی استفاده شود.

از تجویز دوزهای بالاتر محصول در سگ های آبستن بایستی خودداری شود.

دوز مصرفی و روش تجویز:

قرص ها می توانند مستقیما بصورت دهانی تجویز شوند و یا اینکه در غذای حیوان جا گذاری شوند. همچنین قبل و بعد از تجویز نیازی به محدودسازی غذای حیوان نیست.

دوز توصیه شده معادل 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای فبانتل، 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای پیرنتل، و 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای پر آزی کوانتل می باشد. این دوزاژ معادل 1 قرص برای هر 35 کیلوگرم وزن بدن می باشد.

وزن سگ

کمتر از 17.5 کیلوگرم: نصف قرص

بین 17.5 تا 35 کیلوگرم: 1 قرص

بین 35 تا 52.5 کیلوگرم: یک قرص و نیم

بین 52.5 تا 70 کیلوگرم: دو قرص

برای کنترل عفونت تو کسوکار، سگ های آبستن می بایست دو هفته بعد از زایمان هر دو هفته یکبار تا زمان از شیرگیری توله ها تحت درمان با داروی ضد انگل قرار گیرند.

جهت کنترل روتین سگهای بالغ درمان بایستی هر سه ماه یکبار تکرار شود. در موارد عفونت شدید با کرم های گرد، درمان بایستی هر چهارده روز تکرار شود.