گامبورو Nobilis D78

گامبورو Nobilis D78

واکسیناسیون فعال پرندگان بر علیه بیماری گامبورو

SKU nik-2007 دسته ها ,

توضیحات

گامبورو Nobilis D78

ترکیب:

هر ویال شامل حداقل 4 Log10TCID50 از واکسن زنده گامبورو سویه D78 به ازاء هر دز می باشد. این واکسن بصورت  Cloneکلون از پلاک های همسان تهیه شده است

 

شکل دارویی:

لئوفیلیزه 

مورد مصرف:

واکسیناسیون فعال پرندگان بر علیه بیماری گامبورو. این واکسن از روز 7 الی 28 قابل استفاده می باشد، روز دقیق واکسیناسیون بسته به سابقه واکسیناسیون گله و تیتر مادری آنها دارد.

پرندگانی که تیتر آنتی بادی مادری ندارند را می توان در روز اول واکسینه نمود.

تداخل:

§         در صورت مصرف طبق دستور، ندارد.

§         با سایر واکسن های زنده مصرف نشود

 

روش مصرف:

یک دز  حداقل 4 Log10TCID50    به ازاء هر پرنده از طریق آشامیدنی، اسپری یا قطره چشمی / بینی. مقدار (حجم) مصرفی، بسته به روش مصرف متغیر می باشد.

 

نکات تکمیلی:

§         مصرف بیش از دز پیشنهادی، عوارض به دنبال نداشته است( سلامت و بی خطری واکسن)

§         پس از رقیق کردن، در ظرف 2 ساعت مصرف شود.

§         در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

§         در شرایطی که میزان آنتی بادی بسیار متغیر باشد، توصیه میشود پرندگان 2 بار و با فاصله یک هفته واکسینه شوند.

§         اولین علائم پاسخ ایمنی (آنتی بادی) در عرض یک هفته پس از واکسیناسیون مشاهده می گردد.

§         این واکسن بصورت کلون تهیه شده است، بنابراین شامل یک تحت جمعیت ویروسی است، واکنش به واکسیناسیون و پاسخ ایمنی آن قابل پیش بینی می باشد و همچنین امکان برگشت ویروس واکسنی به ویروس بیماری زا وجود ندارد.

§         D78 کمترین صدمه را به بورس می زند:

1.      سرکوب ایمنی یا عفونت ثانویه دیده نمی شود.

2.      گله یکسان تر و همدست تر به سن بازار می رسند.

3.      ضریب تبدیل و سایر شاخص های تولید بهتری خواهند داشت.

 

بسته بندی:

در ویال های حاوی 2500 دز   و 5000 دز